ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ С ВИСОКО КАЧЕСТВО
Направи запитване

За Компас Инженеринг ООД

Компас Инженеринг ООД е компания с 25 годишен опит в областта на металообработката и изработването на ,специфични за всяко производство, детайли и инструменти. Фирмата разполага с професионален екип от специалисти.

Сертификат за регистрация

Научете повече

Проекти

Оперативна програма

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

ОПЕРАЦИЯ BG161PO003-2.3.02

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“

Бенефициент: КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Проект:“Диверсификация на продукция на КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД“

ИД. номер: BG161PO00-2.3.02-0171-C0001

Срок на изпълнение: 16.01.2015

Обща стойност: 2 040 731.50 лева, принос на ЕС: 1 020 365.75 лева

Оперативна програма

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

 

Бенефициент: КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Проект:“Инвестиция в модернизация и маркетинг-фактори за повишаване на конкурентоспособността на  КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД“

ИД. номер: ЗТММ-02-58/ 20.10.2011 г.

Срок на изпълнение: 15 месеца

Обща стойност: 1 058 008.00 лева

На 16.01.2014г. бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-2.3.02-171-C0001 „Диверсификация на КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД“ между „КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и МИЕ по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007-2013 г. Стойността на Договора за БФП възлиза на 2 040 731,50 лв., като 50% от стойността му (1 020 365,75 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ.
Договорът е със срок 12 (дванадесет) месеца.

В резултат от изпълнението му бяха закупени:
– Струг – 1 брой
– Фреза – 2 броя
– Диоден осветител – 6 комплекта

Реализирания с помоща на МИЕ проект, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат  от пандемията COVID-19 по АДБФП  BG16RFOP002-2.073-6397-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и стабилност на работните места.

Бенефициент:  «КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ»  ООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв.
европейско и  1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.08.2020г.
Край: 04.11.2020г.

Проект и главна цел: Разкриване на работни места по програма“Заетост за теб” на Агенция по заетостта

Бенефициент:  «КОМПАС ИНЖЕНЕРИНГ»  ООД

Начало: 01.08.2020г.
Край: 01.11.2020г.

Производство за целия свят

Производството е насочено както към вътрешния пазар, така и към международните такива. Износът се осъществява главно към САЩ и страните от Европейския съюз.

Научете повече

Партньори

Намери ниВръзка с Нас

Връзка с Нас:

+359 (331) 63924

Нашето местоположение

България, 4230 Асеновград, Козановско шосе 4

Контакт чрез емайл

office@compass-engineering.biz